przejdź do treści strony
  • logo Unii Europejskiej

Aktualności

Elektroniczne składanie wniosków / podpisywanie umów

Informujemy że istnieje możliwość elektronicznego składania/ podpisywania wniosków o udzielenie wsparcia z Instrumentu Finansowego (Jednostkową Pożyczkę), załączników do wniosków, dokumentów niezbędnych do analizy i weryfikacji złożonego wniosku, a także podpisywania umów inwestycyjnych (Jednostkowych Pożyczek) – w formie elektronicznej.

SPOSOBY PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:

  1. Kwalifikowanym podpisem elektronicznym – Jeżeli osoby uprawnione lub upoważnione do podpisywania wniosków i umów posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, dokumenty należy przesłać w formie podpisanych plików pdf pocztą elektroniczną na jeden z adresów wymienionych poniżej;

  2. Skanami dokumentów - osoby uprawnione lub upoważnione do podpisywania wniosków i umów podpisują i opieczętowują dokumenty w formie pisemnej, następnie zapisują je (z podpisami) w formacie pdf i wysyłają pocztą elektroniczną na jeden z adresów poniżej.

Niezależnie od wybranego sposobu, wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przesłać na jeden z poniższych adresów e-mail:

p.bartos@fundusz.szczecin.pl lub a.saczynska@fundusz.szczecin.pl

UWAGA:

  1. Dokumenty i umowy stanowiące prawne zabezpieczenia spłaty Jednostkowych Pożyczek nie mogą być podpisane w formie elektronicznej, tak jak inne oświadczenia woli, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagają własnoręcznego lub notarialnego podpisu bądź formy szczególnej (aktu notarialnego), np. weksel, umowy cesji, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, itp.

  2. Dopuszczalna jest tradycyjna (papierowa - listowna lub osobista) droga składania dokumentów (w tym wniosków) i podpisywania umów.

  3. Wszelkie pytania, w tym dot. wypełnianiu wniosków prosimy kierować telefonicznie pod numery: 783 995 648 lub 91 488 13 49


2020/04/20