przejdź do treści strony
 • logo Unii Europejskiej

Pożyczka Płynnościowa

Nabór do Pożyczki Płynnościowej został wstrzymany

logo programu Jeremie2

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa na podstawie Umowy Operacyjnej 2/RPZP/6120/2020/VI/DIF/286 zawartej w dniu 9 czerwca 2020 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Pożyczka płynnościowa udzielana przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie ze środków udostępnionych przez Menadżera Funduszu Funduszy BGK, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców na terenie województwa zachodniopomorskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE realizowanego przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działającego w Konsorcjum, którego Członkiem jest Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, wynosi odpowiednio 10 000 000,00 PLN i 9 600 000,00 PLN.

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.

W dniu 21.11.2016 r. podpisana została Umowa o Finansowaniu projektu pn. "Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2" pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach podpisanej Umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2, podmiotu wdrażającego pożyczki unijne. Zgodnie z zawartą umową wspartych ma zostać ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzonych co najmniej 1100 miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 468 225 094,12 zł, w tym:

 • wkład UE: 397 991 330,00 zł
 • wkład krajowy: 70 233 764,12 zł

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 - pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.17 - pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej VI Rynek pracy – Działanie 6.4 - pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Środki finansowe przeznaczone będą na wsparcie MŚP poprzez udostepnienie przedsiębiorstwom instrumentów finansowych w postaci: wejść kapitałowych, poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo – inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych oraz pożyczek na wsparcie samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Podstawowe parametry Pożyczki Płynnościowej:

 • Wartość jednostkowej pożyczki: do 250.000,00 zł
 • Okres spłaty pożyczki: do 60 miesięcy
 • Okres karencji rat kapitałowo-odsetkowych: max. 6 miesięcy
 • Raz do roku na 2 miesiące, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty Pożyczki Płynnościowej, dopuszcza się udzielenie wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych

Oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej będzie ustalane na warunkach odpowiednio:

 • korzystniejszych niż rynkowe – w wysokości i zgodnie z zasadami udzielania pomocy określonymi w rozporządzeniu COVID-19, które ma pierwszeństwo wobec zasad wynikających z Umowy Operacyjnej, w szczególności w zakresie oprocentowania Jednostkowej PP;
 • korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,  o których mowa w rozporządzeniu nr 1407/2013 i rozporządzeniu de minimis. Oprocentowanie Pożyczki Płynnościowej udzielanej na zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone zostaje w wysokości 0%.
 • rynkowych - określonych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego, dalej zwana stopą referencyjną) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość marży jest uzależniona od ratingu danego przedsiębiorcy oraz poziomu zabezpieczeń spłaty danej Pożyczki Płynnościowej;

Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania Pożyczki Płynnościowej:

Środki z Pożyczki Płynnościowej winny zostać przeznaczone na sfinansowanie Wydatków, które nie zostały opłacone na dzień 1 lutego 2020 r. oraz przedsięwzięć, które nie zostały fizycznie zakończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji o udzieleniu Pożyczki Płynnościowej (w tym związane z utrzymaniem bieżącej działalności przedsiębiorstwa Ostatecznego Odbiorcy i zapewnieniem mu płynności finansowej), tj. na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, w tym np.

 • wynagrodzenia pracowników (również w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy),
 • zobowiązania publicznoprawne Ostatecznego Odbiorcy,
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowana infrastruktury, itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty, itp.,
 • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Pożyczki Płynnościowe nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień 1 lutego 2020 r. zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących  z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowa na lata 2014-2020 (Krajowe Strategiczne Ramy) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty  w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji na nią Wydatków.

stopka programu Jeremie 2