przejdź do treści strony
 • logo Unii Europejskiej

Pożyczka Obrotowa

Nabór do Pożyczki Obrotowej został wstrzymany


I. Opis Produktu – Pożyczka Obrotowa dla przedsiębiorców z Gminy Miasto Szczecin udzielana w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na warunki prowadzenia działalności gospodarczej

Pożyczka Obrotowa – rozumiana, jako wsparcie w formie Pożyczek Obrotowych udzielane przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. (zwany dalej „Fundusz”) dla mikro, małych przedsiębiorców (zwanych dalej „Odbiorcy Ostateczni”) prowadzących działalność gospodarczą i posiadających siedzibę na terenie Gminy Miasto Szczecin od co najmniej 2019 roku dla każdej branży, która wykaże negatywne skutki epidemii na działalność
- z wykorzystaniem środków publicznych w wysokości łącznej 10 000 000,00 PLN.

II. Podstawowe parametry produktu - Pożyczka Obrotowa (PO)

 1. wartość Jednostkowej PO wynosi od 10.000,00 zł do 100.000,00 zł, przy czym wartość Jednostkowej PO nie może przekraczać:

 • dwukrotność rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez Odbiorcę Ostatecznego, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane. W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności; albo

 • 25% łącznego obrotu Ostatecznego Odbiorcy w 2019 r.

w uzasadnionych przypadkach – na wniosek Odbiory Ostatecznego - Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o innej wysokości PO, w szczególności jeżeli Odbiorca Ostateczny przedstawi odpowiednie, szczegółowe uzasadnienie i w oparciu o oświadczenie Odbiorcy Ostatecznego o zapotrzebowaniu na płynność, kwota Jednostkowej PO może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia jej udzielenia przez najbliższe 18 miesięcy.

 1. wkład własny Odbiorcy Ostatecznego nie jest wymagany.

 2. maksymalny okres spłaty Jednostkowej PO wynosi 72 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej PO,

 3. maksymalna karencja w spłacie kapitału Jednostkowej PO wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty Jednostkowej PO,

 4. w pierwszym i drugim roku spłaty Jednostkowej PO, Fundusz może udzielić Odbiorcy Ostatecznemu wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych – na okres 2 miesięcy, przy czym okres wakacji wydłuża okres spłaty Jednostkowej PO – nie dłużej jednak niż maksymalny okres wskazany w pkt 3) powyżej.

III. Zasady obowiązujące w procesie rozpatrywania wniosków o udzielenie i udzielania Pożyczki Obrotowej

 1. Pożyczka Obrotowa udzielana jest po:

a) przeprowadzeniu oceny Odbiorcy Ostatecznego - wynikającej z jego sytuacji finansowej i majątkowej na 31 grudnia 2019 roku oraz w dniu 14 marca 2020 r.
b) ustanowieniu zabezpieczeń z zastrzeżeniem, iż obligatoryjną formę zabezpieczenia Pożyczki Obrotowej stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz w przypadku spółek poręczenie wekslowe wspólników.
c) złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zaświadczeń

 1. Wydatkowanie środków z Pożyczki Obrotowej przez Odbiorcę Ostatecznego musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 90 dni od jej całkowitego uruchomienia.

 2. Potwierdzeniem wydatkowania środków z Pożyczki Obrotowej zgodnie z celem, na jaki została przyznana są: kopie faktur lub dokumentów równoważnych lub innych dokumentów finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Odbiorcę Ostatecznego lub Fundusz lub oświadczenia ex-post Odbiorców Ostatecznych.

IV. Przeznaczenie i wykluczenia z finansowania w ramach Pożyczki Obrotowej

 1. Pożyczka Obrotowa musi być przeznaczona na finansowanie celów obrotowych w ramach działalności gospodarczej Odbiorcy Ostatecznego, takich jak pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zobowiązań publicznoprawnych (m.in. podatek dochodowy, VAT), zakup towarów handlowych i materiałów, wypłata wynagrodzenia zasadniczego pracownikom.
   

 1. Jednostkowe PO nie mogą być przeznaczone na:

 • zobowiązania cywilnoprawne o charakterze pożyczkowym bądź kredytowym, w tym refinansowanie oraz bieżąca obsługa innych pożyczek lub kredytów,

 • zobowiązania wynikające z decyzji administracyjnych lub prawomocnych wyroków sądowych,

 • cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

 • zakup nieruchomości,

 • działalność w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów

 • zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych w Województwie Zachodniopomorskim przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.

V. Odbiorcy Ostateczni

Przedsiębiorcy ubiegający się o Pożyczkę Obrotową muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 • mikro lub małym przedsiębiorstwem, w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26 czerwca 2014 r.),

 • są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowanymi, mającymi siedzibę albo prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Szczecin,

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu 14 marca 2020 r. posiadali zdolność do spłaty Jednostkowej PO wraz z odsetkami, a ich sytuacja wskazuje na posiadanie takiej zdolności także w umówionym terminie spłaty,

 • prowadzą dokumentację określającą zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • nie pozostają pod zarządem komisarycznym ani nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego, względnie nie został złożony wobec nich wniosek o wszczęcie któregokolwiek z w/w postępowań ani nie istnieją okoliczności faktyczne do złożenia takiego wniosku, jak i – na dzień składania wniosku – prowadzona przez nich działalność gospodarcza nie jest zawieszona,

 • nie posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych, w szczególności nie posiadają zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (na dzień 31 marca 2020 r.) oraz zaległości podatkowych,

 • w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – nie został prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

 • w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną – wykaże, że żadna z osób będących członkami jego organów zarządzających bądź wspólnikami nie została prawomocnie skazana za przestępstwa, o których mowa w punkcie 7),

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie byli przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014 r.), a na dzień składania wniosku znajdują się w trudnej sytuacji wskutek wystąpienia pandemii lub są zagrożeni taką sytuacją,

 • nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,

 • nie są wykluczeni, stosownie do rozporządzenia nr 1407/2013 (tylko jeżeli Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis),

 • nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa oraz wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji,

 • nie są podmiotami, w stosunku, do których Fundusz lub osoby upoważnione do jego reprezentacji posiadają, tak bezpośrednio jak i pośrednio, jakiekolwiek powiązania, w tym o charakterze majątkowym, kapitałowym, osobowym czy też faktycznym, które wpływają lub mogłyby potencjalnie wpływać na prawidłową realizację Jednostkowej PO.

VI. Opłaty i prowizje. Oprocentowanie Pożyczki Obrotowej

Pożyczki Obrotowe będą udzielane odpowiednio na warunkach:

 1. Oprocentowanie Jednostkowych PO będzie ustalane na warunkach odpowiednio:
  • korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu nr 1407/2013 i rozporządzeniu de minimis. Oprocentowanie Jednostkowej PO udzielanejna zasadach korzystniejszych niż rynkowe jest stałe w całym okresie jej obowiązywania i ustalone zostaje w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia Jednostkowej PO (wynosi 0,61 % na dzień 1 sierpnia 2020 r. - przy prowizji w wysokości 1 % wartości udzielonejJednostkowej PO);
  • rynkowych – dla przedsiębiorców nie mogących skorzystać z pomocy de minimis określonych według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej woparciu o Komunikat Komisji Europejskiej, oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka. Wysokość marży jest uzależniona od ratingu danego przedsiębiorcy oraz poziomu zabezpieczeń spłaty danej Jednostkowej PO.
 2. Za udzielenie i obsługę Pożyczki Obrotowej Fundusz może pobierać od Odbiorcy Ostatecznego następujące prowizje i opłaty:
  • prowizję za udzielenie Jednostkowej PO - w wysokości 1 % wartości udzielonej Jednostkowej PO. W przypadku oprocentowania Jednostkowej PO na poziomie wyższym niż wysokość stopy bazowej (która określanajest przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C 14/02 (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008 r. lub komunikatu zastępującego, dalej zwana stopą bazową i wynosi nadzień 1 sierpnia 2020 r. – 0,61%) niższa wysokość prowizji będzie ustalana indywidualnie;
  • opłata za obsługę udzielonej Jednostkowej PO, związaną z wykonaniem czynności na wniosek Odbiorcy Ostatecznego (np. zawarcie aneksu) - w wysokości 25 zł za każdą wnioskowaną czynność, z zastrzeżeniemmożliwości ustalenia indywidualnie, w uzasadnionych wypadkach, opłaty w niższej kwocie;
  • opłaty związane ze wstępnymi czynnościami windykacyjnymi (np. wezwania, pisma ponaglające) - w wysokości 25 zł za każdą podjętą czynność.

WNIOSKI PROSIMY O PRZESYŁANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRES: p.bartos@fundusz.szczecin.pl lub a.saczynska@fundusz.szczecin.pl