przejdź do treści strony
 • logo Unii Europejskiej

Nabór do Pożyczki Inwestycyjnej został wstrzymany ze względu na brak środków


logo programu Jeremie2

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS (PI PLUS) na podstawie dwóch Umów Operacyjnych  2/RPZP/2319/2019/X/DIF/195 oraz 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/196 zawartych w dniu 8 lipca 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.

W dniu 21.11.2016 r. podpisana została Umowa o Finansowaniu projektu pn. "Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2" pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach podpisanej Umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2, podmiotu wdrażającego pożyczki unijne. Zgodnie z zawartą umową wspartych ma zostać ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzonych co najmniej 1100 miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 468 225 094,12 zł, w tym:

 • wkład UE: 397 991 330,00 zł

 • wkład krajowy: 70 233 764,12 zł

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 - pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.17 - pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej VI Rynek pracy – Działanie 6.4 - pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Środki finansowe przeznaczone będą na wsparcie MŚP poprzez udostepnienie przedsiębiorstwom instrumentów finansowych w postaci: wejść kapitałowych, poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo – inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych oraz pożyczek na wsparcie samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dofinansowanie projektu z UE realizowanego przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działającego w Konsorcjum, którego pozostałymi Członkami są: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie, wynosi odpowiednio 40 000 000,00 PLN i 60 000 000,00 PLN.

Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej PLUS:

Kwota pożyczki: powyżej 500.000,00 zł do 5.000.000,00 zł

Okres spłaty pożyczki: do 120 miesięcy

Okres karencji: max. 12 miesięcy

Oprocentowanie:

 • na warunkach rynkowych: od 1,15%

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku finansowania przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo – rozwojowej): w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia określanej przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C/ 14/02 (aktualnie 0,15).

Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania PI PLUS:

 • Przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

 • 2. Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe.

Pożyczki PI PLUS nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

 • refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznych Odbiorców;

 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;

 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;

 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;

 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych

 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;

 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;

 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących
  z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane
  z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

stopka programu Jeremie 2