przejdź do treści strony
 • logo Unii Europejskiej
logo programu Jeremie2

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo – Inwestycyjna (POI) oraz Pożyczka Inwestycyjna (PI) na podstawie Umowy Operacyjnej–Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPZP/2517/2017/II/DIF/043 zawartej w dniu 18 października 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.

W dniu 21.11.2016 r. podpisana została Umowa o Finansowaniu projektu pn. "Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2" pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach podpisanej Umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2, podmiotu wdrażającego pożyczki unijne. Zgodnie z zawartą umową wspartych ma zostać ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzonych co najmniej 1100 miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi 468 225 094,12 zł, w tym:

 • wkład UE: 397 991 330,00 zł
 • wkład krajowy: 70 233 764,12 zł

Wsparcie przeznaczone będzie na wdrażanie instrumentów finansowych w ramach:

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.9 - pn. Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie – Działanie 1.17 - pn. Wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

Osi priorytetowej VI Rynek pracy – Działanie 6.4 - pn. Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe, realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Środki finansowe przeznaczone będą na wsparcie MŚP poprzez udostepnienie przedsiębiorstwom instrumentów finansowych w postaci: wejść kapitałowych, poręczeń, mikropożyczek, pożyczek obrotowo – inwestycyjnych, pożyczek inwestycyjnych, pożyczek na wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych oraz pożyczek na wsparcie samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dofinansowanie projektu z UE realizowanego przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działającego w Konsorcjum, którego pozostałymi Członkami są: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie, wynosi 40 000 000,00 PLN

Podstawowe parametry Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej:

Kwota pożyczki: powyżej 100.000,00 zł do 500.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: 84 miesiące
Okres karencji: max. 8 miesięcy
Oprocentowanie: od 2,87%
Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej:

Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej:

Kwota pożyczki: powyżej 500.000,00 zł do 1.000.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: 120 miesięcy
Okres karencji: max. 12 miesięcy
Oprocentowanie:

na warunkach rynkowych: od 2,87%

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku przedsięwzięć z branży turystycznej): w wysokości stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską (aktualnie 1,87%)

Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania PI:

 1. Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 2. Na przedsięwzięcia z branży turystycznej tj.:
  •  budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  • budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
  • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  • tworzenie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
  • produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
  • budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.
stopka programu Jeremie 2